مرکز روانشناسی هیلان

مرکز روانشناسی هیلان با بهره مندی از متخصصانی که در زمینه رویکردهای روانپویشی و رویکرد دلبستگی دارای تجربه می باشند، تاسیس شده است.

هدف این مرکز برگزاری کلاس، کارگاه و دوره های آموزشی بر اساس رویکردهای دلبستگی و تحلیلی است. همچنین جلسات روان درمانی توسط متخصصین هیلان که دارای مدارک تخصصی در این حوزه ها هستند، انجام خواهد شد.

کارگاه ها

فیلم ها

سوپرویژن ها