سواپ (SWAP)

اصطلاح ارزیابی شخصیت به طرق متفاوتی به کار می رود. برای بالینگران، ارزیابی شخصیت غالبا به معنای فهمیدن فعل و انفعال پیچیده ی عوامل روانشناختی ای است که از هر فرد یک کاراکتر یگانه و منحصر به فرد می سازد. شخصیت ترکیبی از عوامل سطحی و عمیق است- هم شامل چیزهایی است که شخص می تواند در مورد خودش بگوید و هم شامل چیزهایی است که نمی تواند در مورد خودش بگوید. توان یک ابزار ارزیابی بالینی نیز به عمق، غنا و پیچیدگی همین اطلاعات بستگی دارد.

ابزارهای قدیمی ارزیابی شخصیت معمولاً توسط مراجعین تکمیل می شدند. این ابزارها تا به حد زیادی در مورد جنبه های هشیار و بارز شخصیتی پاسخگو بودند، چیزهایی که از آنها خبر داریم و می توانیم ساعتها در موردشان بی وقفه حرف بزنیم، اما درمانگران همواره به هنگام استفاده از این ابزارها با یک فقدان بزرگ مواجه می شدند. این ابزارها در ارزیابی جنبه های ناهشیار شخصیتی ناکارآمد بودند، جنبه هایی که بسیاری از ما امکان دسترسی به آنها را نداریم؛ در حالی که بخش عظیمی از رفتارها، افکار و احساسات روزمره ی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. سواپ یک ابزار ارزیابی شخصیت است که ضمن پوشش بهترین ویژگی های ابزارهای ارزیابی سنتی، ابعاد ناهشیار شخصیت را نیز پوشش می دهد. سواپ ابزاری است که توسط درمانگران کامل می شود نه مراجعین.

این ابزار شامل یک مصاحبه عمیق ۲ ساعته با مراجعین است. پاسخها توسط درمانگر بر اساس ۲۰۰ کارت نمره گذاری شده و وارد نرم افزار می شود و در نهایت سه نیمرخ شخصیتی؛ شامل سبک ها، آسیب ها و تعارضات زیربنایی شخصیت افراد و از سوی دیگر نقاط قوت هر فرد توسط نرم افزار ارائه می شود که به طور قابل توجهی راهنمای درمانی و تصمیم گیری درمانگران است.