دکتر ابراهیم حبیبی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد خرمشهر، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه بین المللی کیش، کارشناسی ارشد روانشناسی، coaching، دانشگاهHelp university  مالزی، کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد رودهن.      

دکتر مریم محمدی

دکتری روانشناسی دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی پژوهشکده خانواده شهیدبهشتی، کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی،

دکتر مریم فلاحت پیشه

دکتری روانشناسی بالینی (زوج و خانواده) دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (خانواده درمانی) دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دکتر پریسا سیدموسوی

دکتری روان­شناسی از دانشگاه شهیدبهشتی، کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سارا کشاورز

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی  

دکتر حسین نادعلی

دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران، کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دکتر سعید قنبری

دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران