آموزش

مرکز روانشناسی هیلان

آموزش تخصصی

آموزش تخصصی

یکی از دغدغه های بسیاری از افراد در هر حرفه ای، تبدیل شدن به متخصص آن حرفه است. این سوال بسیاری از روانشناسان و دانشجویان روانشناسی نیز هست. چگونه به یک روانشناس خوب تبدیل شویم؟  در مسیر یادگیری یک رشته تا تبدیل شدن به متخصص آن رشته، از روشهای مختلفی استفاده می کنیم: کتاب ها، مقالات، پادکست ها، دوره های کارورزی و ... از روش های رایجی هستند که بسیاری از ما با آنها آشنایی داریم. اولین مواجهه ی بسیاری از ما با رویکردهای درمانی، ابزارهای ارزیابی و آموزش های روانشناختی در دانشگاه است. اما در دوره های تخصصی با انتخاب رویکردی خاص، از مبانی نظری تا مداخلات پیشرفته درمانی آن رویکرد را یاد می گیریم. برای تبدیل شدن به  روان درمانگر به اندازه ی کافی خوب افزون بر ظرفیت های شخصی، به آموزش های حرفه ای نیز نیاز داریم. بنابراین در این دوره ها اهداف زیر را دنبال می کنیم:

  • آشنایی با مبانی نظری رویکردهای روان درمانی
  • آسیب شناسی روانی در چارچوب نظریات روان درمانی
  • شناخت ابزارهای ارزیابی
  • فرمول بندی کیس های درمانی بر اساس رویکردها
  • آموزش مداخلات درمانی مقدماتی تا پیشرفته
Image
Image
سوپرویژن - Supervision

سوپرویژن - Supervision

سوپرویژن روان درمانی در قرن اخیر بعنوان مهم ترین ابزار تبدیل کارآموزان روان درمانی به روان درمانگران حرفه ­ای در نظر گرفته می شود. هدف اصلی سوپرویژن، ایجاد محیطی مراقبت کننده برای مراجعین و درمانگران است. سوپرویژن فضایی مهم و ضروری برای تامل در مورد دوراهی های بالینی، حرف زدن در مورد مسائل حرفه ای و یادگیری از فردی است که تجربه های بیشتری در این مسیر دارد. سوپرویژن با ورود فرد سوم بی طرفی در رابطه ی بین مراجع و درمانگر، نقش مهمی در کاهش احتمال اشتباهات جدی از سوی درمانگر بازی می کند و به درمانگر کمک می کند تا در مورد احساسات، افکار، رفتار و رویکرد کلی اش در رابطه با مراجعین تامل کند.

در واقع سوپرویژن دو هدف اصلی را دنبال می کند:

  • مراقبت از مراجعین با نظارت سوپروایزر بر رابطه درمانی و فرایند جلسات روان درمانی
  • ارتقای ظرفیت های درمانی روان درمانگران و افزایش خودآگاهی آنها
آموزش عمومی

آموزش عمومی

یکی از مهم ترین نقش هایی که روانشناسی می تواند در زندگی روزمره ی ما بازی کند از طریق آموزش عمومی امکانپذیر می شود. هدف دوره های آموزش عمومی کمک به افراد برای درک بیشتر دنیای درونی و شناخت چگونگی تجلی آن در زندگی روزمره است. ما در زندگی روزانه مان مجموعه ای از نقش های فردی و اجتماعی را بازی می کنیم که ممکن است در هر یک از آنها با چالش های متفاوتی مواجه شویم. چالش های پیش روی ما بعنوان همسر در رابطه زوجی، متفاوت با چالشی است که در نقش مادر یا پدر با آن مواجه می شویم. گذر از این چالش ها الزاما نیازمند درمان نیست، گاهی یک دوره ی آموزشی تجربه محور می تواند به ما کمک کند خودمان و افراد مهم زندگی مان را در بستر روابط مان دقیقتر بنگریم، رفتارهای تکرارشونده و معیوب مان را شناسایی کنیم و در مورد ریشه های شکل گیری شان تامل کنیم تا از طریق این شناخت و خودآگاهی، در مقابل انتقال بی رویه شان در جنبه های مختلف زندگی مان، مانعی ایجاد کنیم و به شکل گیری راهبردهای جدید مقابله ای کمک کنیم.
این دوره ها جنبه های متفاوتی از زندگی ما را مد نظر قرار می دهند و آموزش ها و تکنیک های هر یک از آنها با توجه به رویکرد مدرس دوره، متفاوت خواهند بود. دوره های آموزش عمومی به یک گروه سنی خاص محدود نمی شوند، در هر دوره ی سنی که باشیم با دریافت آموزش های روانشناختی متناسب با آن دوره می توانیم گامی به سوی تجربه ی سلامت و بهزیستی روانی برداریم.
Image