مسافر کوچولو

Image

شما هم منتظر یک مسافر کوچولو هستید؟
برای ورود به دنیای جدید والدگری آماده شده اید؟ آماده اید تا با او همراه شده و به دنیای درونی اش سفر کنید؟
تا به حال فکر کرده اید چگونه والدی خواهید شد؟
در مورد حرف هایی که باید به او بگویید، چیزهایی که باید به او نشان دهید و تجربه هایی که می خواهید برای او فراهم کنید، فکر کرده اید؟
فکر کرده اید که در این دنیا اولین آدم هایی که می بیند شمایید و تجربه بودن با شما، دریچه ای خواهد بود برای دیدن و معنا دادن به خودش، دیگرانی که با آنها خواهد بود و دنیایی که در آن خواهد زیست؟

 

سفری آغاز شده است، سفری پر فراز و نشیب، پر از تجربیات شگفت انگیز
همراه شما هستیم در برنامه مسافرکوچولو، برنامه ای برای آغاز یک رابطه امن
برنامه مسافر کوچولو، نخستین برنامه روانشناختی دلبستگی محور برای والدین در انتظار فرزند است. این برنامه شامل ارزیابی های تخصصی، کارگاه های آموزشی گروهی و جلسات انفرادی غیر حضوری (مجازی) متناسب با نیازهای والدین در ماه های مختلف است.

این برنامه توسط یک تیم متخصص از روانشناسان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی شامل آقای دکتر علی مظاهری، دکتر پریسا سید موسوی و دکتر سعید قنبری بر مبنای رویکرد دلبستگی طراحی شده و توسط خانم دکتر سید موسوی و تیم متخصص همراه ایشان برگزار می شود