آزمون SWAP 

اصطلاح ارزیابی شخصیت به طرق متفاوتی به کار می رود. برای بالینگران، ارزیابی شخصیت غالبا به معنای فهمیدن فعل و انفعال پیچیده ی عوامل روانشناختی ای است که از هر فرد، کاراکتر یگانه و منحصر به فردی می سازد. شخصیت، ترکیبی از عوامل سطحی و عمیق است- هم شامل مولفه هایی است که شخص می تواند در مورد خودش بگوید و هم شامل مولفه هایی که او نمی تواند در مورد خودش بگوید. توان یک ابزار ارزیابی بالینی نیز به عمق، غنا و پیچیدگی همین اطلاعات بستگی دارد.

ابزارهای قدیمی ارزیابی شخصیت معمولا توسط مراجعین تکمیل می شدند. این ابزارها تا به حد زیادی در مورد جنبه های هشیار و بارز شخصیتی پاسخگو بودند، چیزهایی که از آنها خبر داریم، اما درمانگران به هنگام استفاده از این ابزار همواره با فقدانی بزرگ مواجه می شدند. این ابزارها در مورد جنبه های ناهشیار شخصیتی -جنبه هایی که بسیاری از ما امکان دسترسی به آنها را نداریم- ناکارآمد بودند؛ در حالی که این جنبه ها بخش عظیمی از رفتارها، افکار، انگیزه ها و احساسات روزمره ی ما را تحت تاثیر قرار می دهند.

سواپ، ابزار ارزیابی پویایی های شخصیت است که ضمن پوشش بهترین ویژگی های ابزارهای ارزیابی سنتی، ابعاد ناهشیار شخصیت را نیز پوشش می دهد. سواپ ابزاری است که توسط درمانگران کامل می شود نه مراجعین. این ابزار شامل یک مصاحبه عمیق 2 ساعته با مراجعین است. سپس پاسخها توسط درمانگر بر اساس 200 کارت نمره گذاری شده و وارد نرم افزار می شود و در نهایت سه نیمرخ شخصیتی؛ شامل سبک ها، آسیب ها و تعارضات زیربنایی شخصیت افراد و از سوی دیگر نقاط قوت شخصیت هر فرد توسط نرم افزار ارائه می شود و در نهایت فرمول بندی هایی ساخته می  شود که به طور قابل توجهی راهنمای درمانی و تصمیم گیری درمانگران است. گزارش این تست صرفا برای درمانگران قابل استفاده است و به مراجعین ارایه نمی شود.