ویدیوها

مرکز روانشناسی هیلان

ویدیوهای متخصصان

در این بخش ویدیوهای متخصصان مرکز روانشناسی هیلان به شما نمایش داده می‌شود.

این ویدیوها در همه ابعاد از سه رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن، روانپویشی فشرده و کوتاه مدت و روان تحلیلی بارگزاری می‌شوند.

Image
Image

ویدیوهای آموزشی

در این بخش ویدیوهای آموزشی مرکز روانشناسی هیلان به شما نمایش داده می‌شود.

این ویدیوها در همه ابعاد از سه رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن، روانپویشی فشرده و کوتاه مدت و روان تحلیلی بارگزاری می‌شوند.