درهم شکستن اعتماد چگونه مانع از توانایی ذهن سازی می‌شود؟

 

پروفسور پیتر فوناگی