آگاهی از افکار و احساسات دیگری چگونه جلوی خشونت را می‌گیرد؟