ذهنی‌سازی، دلبستگی می‌آفریند و دلبستگی، ذهنی‌سازی را خلق می‌کند