ذهنی سازی و اهمیت آن به عنوان یک ویژگی اساسی انسان