روانپویشی فشرده و کوتاه مدت: چیست و برنامه درمانی آن به چه صورت است؟