هم‌نوایی یا همنوابودن با دیگر (مریم امیدقائمی)

 

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن

حوزه فعالیت:
روان درمانگر والدین