خانم

آذین ناطقیان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده

تخصص:
 روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی


حوزه فعالیت:
 روان‌درمانگر والد-کودک و بازی درمانگر 

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • روان‌درمانگر والد-کودک و بازی درمانگر:حوزه فعالیت
  • سه‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره کامل  روان درمانی کودک
دوره کامل مداخلات والد و کودک مبتنی بر نظریه دلبستگی  
دوره درمانگری بزرگسال با رویکرد ISTDP 
دوره سوپرویژن درمان ISTDP  
دوره روان درمانی با رویکرد ذهنی سازی و منتالیزیشن   
چهار دوره روابط گروهی 
دوره پیشرفته تسهیل گری روابط گروهی
دوره مربیگری مهارت های ازدواج _ وزارت ورزش و جوانان
دوره روان درمانی کودک با رویکرد ذهنی سازی و منتالیزیشن 

Image

مقالات:

ناجیان, عسل, نجاتی, & وحید. (2017). تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطافپذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی6(4), 1-12.‎

نجاتی, وحید, ناجیان, عسل, & اکبرپور. (2017). بررسی تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی برحرکت بر بهبود حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود ‌توجه/فزون‌ کنشی. مجله علوم روانشناختی15(60), 504-517.

نجاتی, وحید, آبادی, رمضان‌نیا, ناجیان, & عسل. (2016). بررسی توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی و کودکان عادی. مجله علوم روانشناختی15(58), 276-288.

Nejati, V., Salehinejad, M. A., Nitsche, M. A., Najian, A., & Javadi, A. H. (2017). Transcranial direct current stimulation improves executive dysfunctions in ADHD: implications for inhibitory control, interference control, working memory, and cognitive flexibility. Journal of attention disorders, 1087054717730611.