آقای

احمد عسگری‌زاده

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری روانشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی روانشناسی از دانشگاه شهیدبهشتی


تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 افتخارات:

پذیرش مقطع دکتری رشتۀ روان‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان دانشجوی استعداد درخشان.

رتبۀ اول میان ورودی‌های سال 1399 رشتۀ روان‌شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

پذیرش مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ روان‌شناسی بالینی در دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان دانشجوی استعداد درخشان.

رتبۀ دوم میان ورودی‌های سال 1395 رشتۀ روان‌شناسی در مقطع کارشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

  • روان‌درمانگر دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy. Feb 2022.

“Introduction to Interpersonal Psychotherapy (IPT)” Workshop, Held by International Society of Interpersonal Psychotherapy, Nov 2021.

“Know Thyself – The Value and Limits of Self-knowledge: The Unconscious” Course, by Coursera, Oct 2021.

“Introduction to Structural Equation Modeling” Workshop, Held by Centerstat.org, May 2021.

“Advanced Scientific Writing Educational Course” Workshop, Held by Raftar Cognitive Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University, 2020-2021.

دورۀ «سوپرویژن بزرگسال با رویکرد ذهن‌سازی و دلبستگی»، به‌تدریس دکتر سعید قنبری، در حال برگزاری توسط کلینیک روان‌شناسی هیلان، زمستان 1401 تا تابستان 1402.

دورۀ کارورزی «روان‌درمانی والدین برای افزایش ظرفیت ذهنی‌سازی»، به تدریس خانم مریم امیدقائمی، برگزارشده توسط دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1401-1400.

کارگاه «ارزیابی شخصیت سواپ (SWAP)»، به‌تدریس دکتر سحر طاهباز، برگزارشده توسط مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی طرحی نو، 1400.

کارگاه «از تملک تا تعلق»، به‌تدریس دکتر نیما قربانی، برگزارشده توسط کلینیک روان‌شناسی بینش نو، دی 1400.

کارگاه «ناهشیاری چیست»، به‌تدریس دکتر نیما قربانی، برگزارشده توسط کلینیک روان‌شناسی بینش نو، شهریور 1400.

کارگاه «شخصیت و مکانیزم‌های دفاعی»، به تدریس دکتر علیرضا طهماسب، برگزارشده توسط خانۀ روان‌شناسی تجربه، پائیز 1400.

کارگاه «روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت»، به تدریس دکتر علیرضا طهماسب، برگزارشده توسط خانۀ روان‌شناسی تجربه، تابستان 1400.

کارگاه «مداخلات مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژۀ بزرگسالان»، به‌تدریس دکتر سعید قنبری، برگزارشده توسط کلینیک روان‌شناسی هیلان، بهار 1400.

کارگاه «مطالعات موردی در ذهنی‌سازی و دلبستگی»، به‌تدریس دکتر سعید قنبری، برگزارشده توسط کلینیک روان‌شناسی هیلان، شهریور 1399.

کارگاه «مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‌سازی: از کودکی تا بزرگسالی»، به‌تدریس دکتر سعید قنبری، برگزارشده توسط کلینیک روان‌شناسی هیلان، شهریور 1399.

کارگاه «ارزیابی و مصاحبه بالینی»، به تدریس دکتر معصومه موسوی، برگزارشده توسط پژوهشکده خانوادۀ دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1398.

کارگاه «اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO)»، به‌تدریس دکتر سمیه کهدوئی، برگزارشده توسط مؤسسه آموزش عالی مدت، مرداد 1396.

Image

مقالات:

 

Asgarizadeh, A., Vahidi, E.,  Seyed Mousavi, P., Bagherzanjani, A., & Ghanbari, S. (2023). Mentalization Scale (MentS): Psychometric properties of the Iranian version [Manuscript accepted for publication]. Brain and Behavior.

Asgarizadeh, A., Sharp, C., & Ghanbari, S. (2023). Shame-Coping Clusters: Comparisons Regarding Attachment Insecurities, Mentalizing Deficits, and Personality Pathology, Controlling for General Emotion Dysregulation [Manuscript submitted for publication]. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation.

Asgarizadeh, A., Hunjani, M., & Ghanbari, S. (2023). Do We Really Need “Trust”? The Incremental Validity of Epistemic Trust Over Epistemic Mistrust and Credulity in Predicting Mentalizing-related Constructs. [Manuscript submitted for publication]. Asian Journal of Psychiatry.

Ghanbari, S., Asgarizadeh, A., Vahidi, E., Seyed Mousavi, P., & Omidghaemi, M. (2023). Does Emotion Dysregulation mediate the relationship between mentalizing capacity and affective states? [Manuscript submitted for publication]. Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports.

 

عسگری‌زاده، احمد، پاکدامن، شهلا، هونجانی، مهسا، و قنبری، سعید. (1402). نسخۀ ایرانی مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسال: روایی و پایایی در جمعیت عمومی. روان‌شناسی کاربردی.

عسگری‌زاده، احمد، هونجانی، مهسا، دهقانی، محسن، و قنبری، سعید. (1402). ناایمنی‌های دلبستگی و صفات اختلال شخصیت مرزی: نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی. روان‌شناسی کاربردی.

هونجانی، مهسا، عسگری‌زاده، احمد، و قنبری، سعید. (1402). کنش تأملی و اعتماد اجتماعی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجان. (پذیرفته‌شده). پژوهش‌های نوین روانشناختی.

عسگری‌زاده، احمد، و قنبری، سعید. (1401). شرم در اختلالات شخصیت مرزی، ضداجتماعی و خودشیفته: مفهوم‌سازی‌های نظری و یافته‌های تجربی. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت؛ ۹ (۵) :۱۵-۱.

عسگری‌زاده، احمد، و قنبری، سعید. (1401). تحلیلی بر استعداد شرم از منظر نظریه‌های دلبستگی و ذهنی‌سازی. رویش روان شناسی؛ ۱۱ (۳) :۱۱۴-۱۰۱.

عسگری‌زاده، احمد. (1400). روان‌درمانی مبتنی بر شواهد در گذر زمان. پنجمین کنگرۀ بین‌المللی علوم روان و آموزش، 11 بهمن 1400.

عسگری‌زاده، احمد، و رجائی‌پور، مجتبی. (1398). بررسی و مقایسۀ اثربخشی دو فن اطاعت بدون اعمال فشار. سومین همایش ملی روان‌شناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی، 24 بهمن 1398.

 

کتاب:

گروسک، ج. (1401). اصول فرزندپروری بر اساس رویکرد اجتماعی شدن: راهنمایی برای متخصصان، درمانگران و والدین. تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2019).