متخصصان بزرگسال

مرکز روانشناسی هیلان

دکتر مریم السادات حسینی
دکتر مریم السادات حسینیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر نگین کاظمی
دکتر نگین کاظمیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مارال حسن‌لاریجانی
دکتر مارال حسن‌لاریجانیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر سیده منصوره حکاک
دکتر سیده منصوره حکاکروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر حسین کارسازی
دکتر حسین کارسازیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر سمانه لسانی
دکتر سمانه لسانیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم سارا شریفی
خانم سارا شریفی روان‌درمانگر بزرگسال
خانم سارا انتظاری
خانم سارا انتظاریروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر سعید قنبری
دکتر سعید قنبریروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مهین باجلان
دکتر مهین باجلانروان‌درمانگر بزرگسال
خانم منصوره اسدی
خانم منصوره اسدیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مریم پیلتن
دکتر مریم پیلتنروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر طیبه شاهمرادی
دکتر طیبه شاهمرادیروان‌درمانگر بزرگسال
آقای علی باقرزنجانی
آقای علی باقرزنجانیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم فاطمه زیوری
خانم فاطمه زیوریروان‌درمانگر بزرگسال
خانم فرزانه ابراهیمی
خانم فرزانه ابراهیمیرواندرمانگر بزرگسال و نوجوان
دکتر حسین نادعلی
دکتر حسین نادعلیروان‌درمانگر بزرگسال
آقای مهدی سیفی
آقای مهدی سیفیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم مهسا میشن‌چی
خانم مهسا میشن‌چیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم نیلوفر عابدینی
خانم نیلوفر عابدینیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر نیکو زرگرانی
دکتر نیکو زرگرانیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم مهسا هونجانی
خانم مهسا هونجانیروان‌درمانگر بزرگسال
آقای احمد عسگری زاده
آقای احمد عسگری زادهروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر فهیمه سادات حسینی بهارانچی
دکتر فهیمه سادات حسینی بهارانچیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم پانته‌آ مهدویان
خانم پانته‌آ مهدویانروان‌درمانگر بزرگسال