متخصصان بزرگسال

مرکز روانشناسی هیلان

دکتر پانته‌آ موسوی
دکتر پانته‌آ موسویروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر ساناز حلمی
دکتر ساناز حلمیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مریم السادات حسینی
دکتر مریم السادات حسینیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم نگین کاظمی
خانم نگین کاظمیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر فاطمه رضوان‌دل
دکتر فاطمه رضوان‌دل روان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مارال حسن‌لاریجانی
دکتر مارال حسن‌لاریجانیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر سیده منصوره حکاک
دکتر سیده منصوره حکاکروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر حسین کارسازی
دکتر حسین کارسازیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر سعید قنبری
دکتر سعید قنبریروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مهین باجلان
دکتر مهین باجلانروان‌درمانگر بزرگسال
خانم منصوره اسدی
خانم منصوره اسدیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مریم پیلتن
دکتر مریم پیلتنروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر طیبه شاهمرادی
دکتر طیبه شاهمرادیروان‌درمانگر بزرگسال
آقای علی باقرزنجانی
آقای علی باقرزنجانیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم الهه محمدی حسینی‌نژاد
خانم الهه محمدی حسینی‌نژادروان‌درمانگر بزرگسال
خانم سمانه لسانی
خانم سمانه لسانیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر حسین نادعلی
دکتر حسین نادعلیروان‌درمانگر بزرگسال
آقای مهدی سیفی
آقای مهدی سیفیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر مهسا نقاش تبریزی
دکتر مهسا نقاش تبریزیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم نازنین اسدی
خانم نازنین اسدیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم مهسا میشن‌چی
خانم مهسا میشن‌چیروان‌درمانگر بزرگسال
خانم نیلوفر عابدینی
خانم نیلوفر عابدینیروان‌درمانگر بزرگسال
دکتر نیکو زرگرانی
دکتر نیکو زرگرانیروان‌درمانگر بزرگسال