دکتر

دکتر حسین نادعلی

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران


تخصص:
 رواندرمانگر پویشی فشرده کوتاه مدت

حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 

  • رواندرمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت:تخصص
  • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
  • دوشنبه، سه‌شنبه و آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • المنتور، داستان زندگی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

Image

مقالات:

1. سیدموسوی، پ. س. نادعلی، ح. قنبری، س. (۱۳۸۷). بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و نشانگان برونیسـازی شـده در کودکـان ۷ تـا ۹ سـال. فصلنامه خانواده پژوهی، ۳۷-۴۹ ،۴
2. قنبری سعید، نادعلی حسین,سیدموسوی پریساسادات،(۱۳۸۷). رابطه سبک های فرزندپروری با نشانه های درونی سازی شده در کودکان، دوره ۳ , شماره ۲ ; از صفحه ۱۶۷ تا صفحه ۱۷۲ .
3. زبردست، عذرا ، مریم صالحی ، محمدعلی بشارت و حسین نادعلی. (۱۳۸۷) . “هوش هیجانی نارسایی هیجانی و مشکلات بین شخصی.” پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران -، ۲: ۱۰۱-۱۲۴.
4. بشارت ، محمدعلی ، حسین نادعلی ، عذرا زبردست و مریم صالحی (۱۳۸۷) . “کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی.” روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ۵، ۱۷: ۷-۱۷.
5. بشارت ، محمدعلی ، مریم صالحی ، خدیجه شاه محمدی، حسین نادعلی و عذرا زبردست. (۱۳۸۷). “رابطه تابآوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران.” روانشناسی معاصر-دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران ۳، ۲: ۴۹-۳۸.
6. سیدموسوی، پریسا . مریم وفائی. حسین نادعلی. (۱۳۸۸). راهبردهای مقابله ی مذهبی با تعالی پس از ضربه ای و درماندگی دانشجویان، فصلنامه روان شناسی و دین سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)
7. خرازی پاکدل ، عزیز، محمدعلی بشارت و حسین نادعلی. (۱۳۸۹). “هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس.” مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۲، ۱: ۳۳-۴۷.
8. خدا پناهی،محمد کریم؛قنبری،سعید؛ نادعلی،حسین؛ سید موسوی،پریسا.(۱۳۹۱) کیفیت روابط مادر – کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستانی.روانشناسی تحولی – شماره ۳۳ صفحه ۵ تا ۱۴
9. نادعلی،حسین. بشارت، م.ع. رستمی، ر،بهرامی. احسان، ه. موسوی، اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش دبستانی ، مجله روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی.شماره ۴۸. ۱۳۹۵
10. نادعلی، حسین. اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر شاخص های فیزیولوژیک مرتبط با تنیدگی در کودکان پیش دبستانی (در دست انتشار)


مقالات خارجی

Dehghani-Arani F · Rostami R · Nadali H, ٢٠١٣, Neurofeedback training for opiate addiction: improvement of mental health and craving applied psychology and biofeedback Appl Psychophysiol Biofeedback. ٣٨(٢): ١٣٣–۱۴۱.
Dehghani-Arani F · Rostami R · Nadali H. ٢٠١٥. Neurofeedback training as a new method In treatment of crystal, methamphetamine dependent patients, Appl Psychophysiol Biofeedback. Sep;٤٠(٣):١٥١-٦١.
tt, Goodarzi, M .A, Taghavi, M .R, Nadali, H, ٢٠٠٨, Attentional bias for angry tacial expression in anxious children. IPA, International Journal of Psychology