خانم

 مهسا میشن‌چی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی  دانشگاه علوم تحقیقات تهران

تخصص:

رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن سازی

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 

  • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن سازی :تخصص
  • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • پنج‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی (ویژه  بزرگسالان)   – دکتر سعید قنبری

دوره مطالعات موردی ذهنی‌سازی و دلبستگی – دکتر سعید قنبری

دوره ارزیابی بالینی و عینی شخصیت به روش SWAP  – دکتر علیرضا طهماسب

دوره ذهنی‌سازی و دلبستگی Mentalization   - دکتر سعید قنبری

دوره جامع روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP   – دکتر علیرضا طهماسب

دوره شخصیت و مکانیزم‌های دفاعی از منظر روانپویشی - دکتر علیرضا طهماسب

دوره فرویدخوانی  - دکتر علیرضا طهماسب

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری MBSR - دکتر شیوا گرانمایه‌پور

دوره تربیت درمانگر  (دکتر سالمی، دکتر گرانمایه پور، دکتر حمزوی)

 دوره نمره‌گذاری و تفسیر آزمون ام‌ام‌پی‌آی - دکتر سالمی

Image

کتاب:

همکاری با دکتر سعید قنبری در ترجمه کتاب Attachment and the defence against intimacy
(درمان مراجعان اجتنابی)