دکتر

دکتر حسین کارسازی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز


تخصص:

رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:

روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

 

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
 • روان‌درمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
 • چهارشنبه:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 

دوره کامل درمان شناختی رفتاری

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی آزمون SWAP

دوره آموزشی مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی: از کودکی تا بزرگسالی

دوره آموزشی مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی و دلبستگی (ویژه بزرگسالان)

Image

مقالات:

 1. Karsazi, H., Rezapour, T., Kormi-Nouri, R., Mottaghi, A., Abdekhodaie, E., & Hatami, J. (2021). The moderating effect of neuroticism and openness in the relationship between age and memory: Implications for cognitive reserve. Personality and Individual Differences, 176, 110773.
 2. Ebrahimi, A., Elhami Athar, M., Hakim Shooshtari, M., Karsazi, H., & Storch, E. A. (2021). Psychometric Properties of the Persian Version of the Teasing Questionnaire 23. Frontiers in Psychology, 12, 1021.
 3. Mottaghi Ghamsari, A. S., Kormi-Nouri, R., Karsazi, H., & Hatami, J. (2021). Mediating Role of Inhibition Control on the Relationship Between Age and Memory Changes Throughout Adulthood: An Aging Developmental Study in Iran. Basic and Clinical Neuroscience, 0-0.
 4. Karsazi, H., Hatami, J., Rostami, R., & Moghadamzadeh, A. (2022). The Lifetime of Experience Questionnaire (LEQ): Psychometric Properties and Relationships with Memory Function in an Iranian Elderly Sample. Frontiers in Psychiatry.

 

 

 1. کارسازی، حسین؛ فرداینی سفلی، حامد؛ جعفرپور رضائی، میلاد؛ ماشینچی عباسی، نعیمه و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1394). روابط ساختاری سیستم های مغزی – رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر. مجله دستاوردهای روانشناختی، سال 22، شماره 1 ، صص 172-153.
 2. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1394). مقایسه دو رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری اکتشافی در ارزیابی ساختار عاملی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 13، شماره 4، صص 580-572.
 3. فرداینی سفلی، حامد؛ کارسازی، حسین؛ امامی عزت، آمنه و بخشی پور رودسری، عباس. (1394). روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره نهم، شماره 36، صص 90-77.
 4. کارسازی، حسین؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. (1394). روابط ساختاری سیستم های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره نهم، شماره 37، صص 89-77.
 5. نصیری، محمد؛ محمود علیلو، مجید؛ کارسازی، حسین و عصفوری، میعاد. (1394). ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت سایبرکندوریا: یک مطالعه تحلیل عاملی. فصلنامه طنین سلامت، دوره سوم، شماره 3، صص 47 – 38.
 6. نصیری، محمد؛ کارسازی، حسین؛ اسماعیل پور، فاروق، بیرامی، منصور. (1394). تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال سوم، شماره سوم. 32-21.
 7. پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل و کارسازی، حسین. (1395). عوامل آسیب پذیری اختلال اضطراب فراگیر براساس مدل آسیب پذیری سه‌گانه. مجله کومش، دوره 18، شماره 1، صص 62-51.
 8. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد؛ عصفوری، میعاد؛ و محمود علیلو ، مجید. (1395). پیش بینی سایبرکندوریا براساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه های تبریز در سال 94. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 18، شماره 4،  56-46
 9. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. (1395). تحلیل عاملی و ارزیابی ساختار درونی پرسشنامه حساسیت انزجاری. فصلنامه روانشناسی بالینی، سال هشتم، شماره 4. 62-49.
 10. عصفوری، میعاد؛ سروری، محسن؛ کارسازی، حسین؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج(۱۳۹۶). بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / BIS ) درنشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی. مجله پزشکی ارومیه، ۲۸ (۱) ،۱-۱۳.
 11. کارسازی، حسین؛ نصیری محمد، اسماعیل پور، فاروق و خانجانی، زینب (1396). نقش علائم نقص توجه - بیش فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 6، شماره 3، 177-167
 12. ابراهیمی، علی؛ حکیم شوشتری، میترا؛ اصغرزاده، علی؛ کارسازی، حسین. (1396). نشانه های افسردگی – اضطراب و رابطه آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره یازدهم، شماره 45، 36-27
 13. شاهمرادی فر، طیبه؛ کارسازی، حسین؛ فتحی آشتیانی، علی (1398). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی، 62، 240-229.
 14. نصیری، محمد ؛ کارسازی، حسین؛ بحری سیس، نسرین؛ محمود علیلو، مجید (1398). نقش عاطفه مثبت و منفی در تبیین سایبرکندوریا: نقش واسطه ای فرانگرانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 54، 9-1.
 15. نصیری، محمد؛ کارسازی، حسین و هاشمی نصرت آباد، تورج. (1399). پیش بینی اختلال وسواسی – جبری و هراس خاص براساس مولفه های حساسیت انزجاری. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 59، 155-142.
 16. کریمی، علی؛ کارسازی، حسین؛ فاضلی مهرآبادی، علیرضا؛ عبدلپور، قاسم (1400). نقش نیازهای بنیادین و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۸ (۱) :۱۲۰-۱۰۶.
 17. کریمی، علی؛ کارسازی، حسین؛ فاضلی مهرآبادی، علیرضا. (1399)، نقش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان: اثر تعدیل‌کننده جهت‌گیری دینی. مجله پژوهان، ۱۹ (۲) :۶۵-۵۸