دکتر

حسین کارسازی

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز


تخصص:
رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:
روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:
رتبه 3 آزمون دکتری تخصصی سال 1395

برگزیده بنیاد ملی نخبگان در دوره دکتری

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
 • روان‌درمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
 • چهارشنبه و آنلاین :روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. دوره کامل درمان شناختی-رفتاری
 2. کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج
 3. کارگاه آموزشی آزمون SWAP
 4. دوره آموزشی مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‌سازی: از کودکی تا بزرگسالی
 5. دوره آموزشی مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی (ویژه بزرگسالان)
 6. دوره آموزشی مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‌سازی: از کودکی تا بزرگسالی
 7. دوره آموزشی مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی (ویژه بزرگسالان)
Image

مقالات:

 1. Karsazi, H., Rezapour, T., Kormi-Nouri, R., Mottaghi, A., Abdekhodaie, E., & Hatami, J. (2021). The moderating effect of neuroticism and openness in the relationship between age and memory: Implications for cognitive reserve. Personality and Individual Differences, 176, 110773.
 2. Ebrahimi, A., Elhami Athar, M., Hakim Shooshtari, M., Karsazi, H., & Storch, E. A. (2021). Psychometric Properties of the Persian Version of the Teasing Questionnaire 23. Frontiers in Psychology, 12, 1021.
 3. Mottaghi Ghamsari, A. S., Kormi-Nouri, R., Karsazi, H., & Hatami, J. (2021). Mediating Role of Inhibition Control on the Relationship Between Age and Memory Changes Throughout Adulthood: An Aging Developmental Study in Iran. Basic and Clinical Neuroscience, 0-0.
 4. Karsazi, H., Hatami, J., Rostami, R., & Moghadamzadeh, A. (2022). The Lifetime of Experience Questionnaire (LEQ): Psychometric Properties and Relationships with Memory Function in an Iranian Elderly Sample. Frontiers in Psychiatry.
 5.  Tedadi, Y., Daryani, Y., & Karsazi, H. (2022). Psychometric Properties and Factorial Invariance of the Farsi Version of the Stress Mindset Measure (SMM). Frontiers in Psychology.
 6. Agah S., Hatami, J., Bahrami, H., Kormi-Nouri, R., Rezapour, T., & Karsazi, H. (June 2018). Trajectories of Age-related Executive Function Decline in Healthy Iranian Adults. Cognitive Rehabilitation Symposium.

 7. کارسازی، حسین؛ فرداینی سفلی، حامد؛ جعفرپور رضائی، میلاد؛ ماشینچی عباسی، نعیمه و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1394). روابط ساختاری سیستم های مغزی – رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر. مجله دستاوردهای روانشناختی، سال 22، شماره 1 ، صص 172-153.
 8. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد و هاشمی نصرت آباد ، تورج. (1394). مقایسه دو رویکرد تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری اکتشافی در ارزیابی ساختار عاملی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 13، شماره 4، صص 580-572.
 9. فرداینی سفلی، حامد؛ کارسازی، حسین؛ امامی عزت، آمنه و بخشی پور رودسری، عباس. (1394). روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره نهم، شماره 36، صص 90-77.
 10. کارسازی، حسین؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. (1394). روابط ساختاری سیستم‌های مغزی رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره نهم، شماره 37، صص 89-77.
 11. نصیری، محمد؛ محمود علیلو، مجید؛ کارسازی، حسین و عصفوری، میعاد. (1394). ارزیابی ساختار درونی مقیاس شدت سایبرکندوریا: یک مطالعه تحلیل عاملی. فصلنامه طنین سلامت، دوره سوم، شماره 3، صص 47 –
 12. نصیری، محمد؛ کارسازی، حسین؛ اسماعیل پور، فاروق، بیرامی، منصور. (1394). تاثیر معنی در زندگی، ذهن‌آگاهی و تاب‌آوری در شکوفایی دانشجویان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال سوم، شماره سوم. 32-21.
 13. پورشریفی، حمید؛ باباپور خیرالدین، جلیل و کارسازی، حسین. (1395). عوامل آسیب‌پذیری اختلال اضطراب فراگیر براساس مدل آسیب‌پذیری سه‌گانه. مجله کومش، دوره 18، شماره 1، صص 62-51. (مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد).
 14. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد؛ عصفوری، میعاد؛ و محمود علیلو ، مجید. (1395). پیش بینی سایبرکندوریا براساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بین دانشجویان دانشگاه‌های تبریز در سال 94. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 18، شماره 4، 56-46
 15. کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد؛ هاشمی نصرت آباد، تورج. (1395). تحلیل عاملی و ارزیابی ساختار درونی پرسشنامه حساسیت انزجاری. فصلنامه روانشناسی بالینی، سال هشتم، شماره 4. 62-49.
 16. عصفوری، میعاد؛ سروری، محسن؛ کارسازی، حسین؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج(۱۳۹۶). بررسی نقش سیستم‌های فعال سازی و بازداری رفتاری (BAS / BIS ) در نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی. مجله پزشکی ارومیه، ۲۸ (۱) ،۱-۱۳.
 17. کارسازی، حسین؛ نصیری محمد، اسماعیل پور، فاروق و خانجانی، زینب (1396). نقش علائم نقص توجه - بیش فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 6، شماره 3، 177-167
 18. ابراهیمی، علی؛ حکیم شوشتری، میترا؛ اصغرزاده، علی؛ کارسازی، حسین. (1396). نشانه های افسردگی – اضطراب و رابطه آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، دوره یازدهم، شماره 45، 36-27
 19. شاهمرادی فر، طیبه؛ کارسازی، حسین، فتحی آشتیانی، علی (1398). بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه‌ی حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی، 62، 240-229.
 20. نصیری، محمد ؛ کارسازی، حسین؛ بحری سیس، نسرین، محمود علیلو، مجید (1398). نقش عاطفه مثبت و منفی در تبیین سایبرکندوریا: نقش واسطه ای فرانگرانی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 54، 9-1.
 21. نصیری، محمد؛ کارسازی، حسین و هاشمی نصرت آباد، تورج. (1399). پیش‌بینی اختلال وسواسی – جبری و هراس خاص براساس مولفه‌های حساسیت انزجاری. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 59، 155-142.
 22. کریمی علی، کارسازی حسین، فاضلی مهرآبادی علیرضا، عبدلپور قاسم. (1400). نقش نیازهای بنیادین و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه. مجله روانشناسی و روانشناختی شناخت، ۸ (۱) ،۱۲۰-۱۰۶.
 23. کریمی علی، کارسازی حسین، فاضلی مهرآبادی علیرضا. نقش علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان: اثر تعدیل‌کننده جهت‌گیری دینی. (1399). مجله علمی پژوهان، ۱۹ (۲) ،۶۵-۵۸.
 24. تعدادی، یاسر؛ رحیمی نژاد، عباس؛ کارسازی، حسین. (1401). عوامل آسیب‌پذیری عام و خاص اختلالات اضطرابی: ارزیابی یک مدل ساختاری. مجله روان‌شناسی ­بالینی.
پایان نامه:
 1. شناسایی سازوكار ذخیره شناختی در سالمندی: نقش احساس امنيت، تجارب زندگي و تنوع هیجانی (دکتری)
 2. روابط ساختاری مدل آسیب پذیری سه گانه برای نشانه های اختلال اضطراب فراگیر (كارشناسي ارشد)