دکتر

راحله صادقی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه گيلان

کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی

دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشگله محقق اردبيلی


تخصص:

درمانگر پارادوکس درمانی

حوزه فعالیت:

زوج درمانی، مشاوره خانواده، مشاوره پيش از ازدواج
سکس تراپی و درمانگر مشکلات جنسی

 

 • پارادوکس درمانی:تخصص
 • زوج درمانگر

  :حوزه فعالیت
 • یکشنبه، پنج شنبه:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

خانواده درمانی راه حل محور
آشنايي مقدماتی درمان شناختی رفتاری
مشاوره پيش از ازدواج
طرحواره درمانی
تکنيک های ذهن آگاهی (mindfulness)
درمانگر PTC برای اختلالات اضطرابی، وسواسی و نشانه های بدنی
سکس درمانی، تشخيص و درمان اختلالات جنسی
درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش
زوج درمانی به روش PTC
درمان و تعديل اختلالات و ويژگی های مشکل ساز شخصيت
Image

مقالات:

 1. صادقی صومعه عليايی، راحله؛ خدابخشی، آناهيتا؛ اکبری، محمداسماعيل؛ کوهساريان، مهدی؛ کلهرگلکار، مهدی. تصوير بدنی و عزت نفس: مقايسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی - پژوهشی بيماری های پستان ايران. ۱۳۹۱; ۵ (۲ و ۳) :۱۶-۲۹.
 2. صادقی صومعه، راحله و فلاح زاده، هاجر و شيرازی، نسرين. نقش احترام متقابل و راهبردهای مقابله با استرس در سازگاری زناشويی زنان. 1396؛ ششمين کنگره انجمن روانشناسی ايران،تهران.
 3. فاطمی، فاطمه؛ صادقی، راحله؛ شاهبان، حميده. اثربخشی برنامه ترکيبی آموزش فلسفه به کودکان و همدلی بر شايستگی اجتماعی دانش آموزان. مجله تفکر و کودک. 1399؛ در دست انتشار.

مقالات خارجی

 1. Amini-Tehrani, M., Nasiri, M., Sadeghi, R., Hoseini, E. S., Jalali, T., & Zamanian, H. (2020). Social-Ecological measure of resilience: an adapted measure for Persian-speaking university students. Health promotion perspectives10(3), 207.
 2. Amini-Tehrani, M., Nasiri, M., Jalali, T., Sadeghi, R., Ghotbi, A., & Zamanian, H. (2020). Validation and psychometric properties of Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) in Iran. Asian journal of psychiatry47, 101856.
 3. Amini‐Tehrani, M., Sadeghi, R., Nasiri, M., Jalali, T., & Zamanian, H. (2021). Suicide‐related interpersonal needs of young Iranian people: A preliminary validation of thwarted belongingness and perceived burdensomeness constructs. Clinical Psychology & Psychotherapy28(2), 422-437.