خانم زهره سجودی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد زوج و خانواده درمانی دانشگاه  گوئلف کانادا

کارشناسي علوم شناختی دانشگاه تورنتو کانادا

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تھران

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد هیجان مدار


حوزه فعالیت:
زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج

افتخارات:
University of Toronto Excellence Award   2017

 2015-2017   Dean’s List Scholar at the University of Toronto

 • رواندرمانگر رویکرد هیجان مدار :تخصص
 • زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج:حوزه فعالیت
 • یک‌شنبه:روز حضور در کلینیک
 • بازسازی روابط عاطفی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

رواندرمانی هیجان مدار

روایت درمانی

رواندرمانی راه حل محور

رواندرمانی دیالوجیک

کارورزی تحت سوپرویژن در کلینیک زوج و خانواده ی دانشگاه گوئلف کانادا به مدت دو سال

کارورزی تحت سوپرویژن در کلینیک KW کیچنر کانادا به مدت چهار ماه

Image

طرح های پژوهشی:

  1. Bikmore, Kathy; Sojoudi, Zohreh. Peace Building Education. University of Toronto. 2017
  2. McDonald, Geoff; Sojoudi, Zohreh. Interpersonal Attraction. University of Toronto. 2016
  3. Geva, Esther; Sojoudi, Zohreh. Vocabulary Development in ESL Students. University of Toronto. 2015
  4. Besharat, MohammadAli; Greenglass, Esther; Sojoudi, Zohreh. Impact of Economic Downturn on Psychological Health: An International Perspective.York University. 2014
  5. بهرامی احسان هادی؛ سجودی زهره؛ دیدگاه دانشجویان به روابط پیش از ازدواج. دانشگاه تهران. ۱۳۹۰

   مقالات:

  1. How Racialized Students Define Emotional Dating Violence, Zohreh Sojoudi, Advisor: Dr. Ruth Neustifter, University of Guelph, 2019 (Master’s Thesis

  2. Aghaei, A. S., Donmez, B., Liu, C. C., He, D., Liu, G., Plataniotis, K. N., ... & Sojoudi, Z. (2016). Smart driver monitoring: when signal processing meets human factors: in the driver's seat. IEEE Signal Processing Magazine, 33(6), 35-48. 

  کتاب:

 1.  پرل برمن، سوزان شاپلند، زینب کمالی، سمیه قیاسی، عاطفه زریابی، زهره سجودی. ۱۳۹۴. تمرین‌های مصاحبه و تشخیص بالینی: برای روانشناسان و مشاوران. کتاب ارجمند,ارجمند