دکتر

طیبه شاهمرادی

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی
کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن سازی

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 

افتخارات:

کسب رتبه ۱۱ در آزمون دکتری

دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
دانش آموخته رتبه سوم دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

 

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن سازی:تخصص
 • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
 • شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه:روز حضور در کلینیک
 • نگاهی به درون، مقاله خوانی منتالیزیشن:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره تروما

دروه ذهنی سازی

 دروه کلاین خوانی

دوره کیس فرمولیشن

دروه آشنایی با درمان CCRT

دوره آشنایی با آزمون ترسیم خانواده

دوره آشنایی با درمان شناختی رفتاری (CBT)

دروه سوپرویژن والدین براساس نظریه دلبستگی

دوره آشنایی با اجرا و تفسیر آزمونهای وکسلر و MMPI

دوره آشنایی با آزمون ترسیم آدمک رنگی (هوش و شخصیت)

دروه آشنایی با ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با آزمون سواپ  (SWAP)

 

 

Image

مقالات:

 1. شاهمرادی فر طیبه، عبداللهی محمدحسین و حسنی جعفر.(1393). تاثیر آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، ویژنامه زمستان، 7-31.
 2. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه، محمودی نگار و گوهری سمیرا. (1393).نقش راهبردهای نظم­جویی هیجان شناختی و همجوشی، فکر و عمل در نشانه­های مرضی روان­بی اشتهایی. علوم روانشناختی،13، 54-74.
 3. حسنی، جعفر، محمودی، نگار، گوهری سمیرا و شاهمرادی فر، طیبه. (1394). رابطه راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و همجوشی فکر با مشکلات بین­فردی. روانشناسی بالینی، سال هفتم، شماره 3 (پياپي 27).
 4. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در پریشانی روان­شناختی. شخصیت و تفاوت­های فردی، سال چهارم، زمستان (10) 65 -80.
 5. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1395). ). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان. طب نظامی، دوره 18، بهار (1)، 339-346.
 6. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در ظرفیت حافظه کاری کلامی و دیداری فضایی. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 9، شماره 3.
 7. شاهمرادی فر طیبه، حسین کارسازی ، فتحی آشتیانی علی. (1398). ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه­فارسی پرسشنامه­ نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال شانزدهم، زمستان (62).
 8. شاهمرادی فر طیبه، حسین کارسازی ، فتحی آشتیانی علی. (1399). پرسشنامه نظریه ­حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال شانزدهم، زمستان (62).
 9. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. (1399). تأثیر روان­درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر «بن­مایه تعارضی ارتباط» در اصلاح الگوهای ارتباطی مادران با فرزندانشان. مجله روانشناسی تحولی: (زیرچاپ).
 10. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. وارسی بازنمایی­های " خود- موضوع" والدین در فرهنگ ایرانی. (در دست انتشار).
 11. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. ردیابی الگوهای شاخص روابط موضوعی والدین ایرانی در ارتباط با فرزندانشان. (در دست انتشار).
 12. شاهمرادی فر طیبه، قنبری سعید، اسدی منصوره. مدل پویشی رسشی مبتنی بر نظریه دلبستگی. (در دست انتشار).