دکتر

طیبه شاهمرادی

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی
کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:

دانش‌­آموخته رتبه اول دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

دانش‌­آموخته رتبه سوم دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
 • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
 • شنبه و دوشنبه، آنلاین:روز حضور در کلینیک
 • مقاله‌خوانی منتالیزیشن:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. دروه سوپرویژن والدین براساس نظریه دلبستگی
 2.  دروه کلاین خوانی
 3. دروه ذهنی سازی
 4. دوره تروما
 5. دوره کیس فرمولیشن
 6. دوره آشنایی با ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با آزمون سواپ (SWAP)
 7. دروه آشنایی با درمان CCRT
 8. دوره عشق و جنسیت
 9. دوره درمان معطوف به انتقال
Image

مقالات:

 1. شاهمرادی فر طیبه، عبداللهی محمدحسین و حسنی جعفر.(1393). تاثیر آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری. دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی، ویژنامه زمستان، 7-31.
 2. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه، محمودی نگار و گوهری سمیرا. (1393).نقش راهبردهای نظم­جویی هیجان شناختی و همجوشی، فکر و عمل در نشانه­های مرضی روان­بی اشتهایی. علوم روانشناختی،13، 54-74.
 3. حسنی، جعفر، محمودی، نگار، گوهری سمیرا و شاهمرادی فر، طیبه. (1394). رابطه راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و همجوشی فکر با مشکلات بین­فردی. روانشناسی بالینی، سال هفتم، شماره 3 (پياپي 27).
 4. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در پریشانی روان­شناختی. شخصیت و تفاوت­های فردی، سال چهارم، زمستان (10) 65 -80.
 5. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1395). ). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در دشواری تنظیم هیجان. طب نظامی، دوره 18، بهار (1)، 339-346.
 6. حسنی جعفر، شاهمرادی فر طیبه. (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در ظرفیت حافظه کاری کلامی و دیداری فضایی. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 9، شماره 3.
 7. شاهمرادی فر طیبه، حسین کارسازی ، فتحی آشتیانی علی. (1398). ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه­فارسی پرسشنامه­ نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال شانزدهم، زمستان (62).
 8. شاهمرادی فر طیبه، حسین کارسازی ، فتحی آشتیانی علی. (1399). پرسشنامه نظریه ­حساسیت به تقویت تجدید نظر شده – فرم کودکان. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال شانزدهم، زمستان (62).
 9. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. (1399). تأثیر روان­درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر «بن­مایه تعارضی ارتباط» در اصلاح الگوهای ارتباطی مادران با فرزندانشان. مجله روانشناسی تحولی، دوره 18 (71).
 10. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. وارسی بازنمایی­های " خود- موضوع" والدین در فرهنگ ایرانی، مجله روانشناسی تحولی، دوره 19( 73).
 11. شاهمرادی فر طیبه، آزادفلاح پرویز ، فراهانی حجت الله. ردیابی الگوهای شاخص روابط موضوعی والدین ایرانی در ارتباط با فرزندانشان. (در دست انتشار).
 12. شاهمرادی فر طیبه، قنبری سعید، اسدی منصوره. مدل پویشی – رسشی مبتنی بر نظریه دلبستگی. (در دست انتشار).


  پایان‌­نامه: 

  وارسی بازنمایی­های " خود- موضوع" والدین در الگوی ارتباطی با فرزندان و اثربخشی هشیارسازی والدین در اصلاح الگوی ارتباطی (دکتری)
  اثربخشی آموزش راهبردهای نظم­جویی فرایندی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به حافظه کاری (کارشناسی ارشد)