دکتر

مهسا نقاش تبریزی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شیراز


تخصص:
رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (یزرگسال)

افتخارات:
رتبه سوم دکتری روانشناسی سال 1396

  • رواندرمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت :تخصص
  • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
  • آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

کارگاه روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)

کارگاه روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)

کارگاه روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)

کارگاه ارزیابی شخصیت به روش SWAP

کارگاه شخصیت و مکانیسم های دفاعی

کارگاه روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)

کارگاه مصاحبه ی ساخت یافته ی سازمان شخصیت کرنبرگ (STIPO)

Image

مقالات:

مهسا نقاش تبریزی؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد؛ علی طلائی. مقایسه ی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیت در افراد با بیزاری جنسیتی مرد به زن و زن به مرد. مجله ی اصول بهداشت روانی؛ دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1396، صفحه 307-314