متخصصان نوجوان

مرکز روانشناسی هیلان

خانم لیلا رفیعی
خانم لیلا رفیعیرواندرمانگر نوجوان
خانم ریحانه ملاصالحی
خانم ریحانه ملاصالحیرواندرمانگر نوجوان
خانم زهرا علی‌پناهلو
خانم زهرا علی‌پناهلورواندرمانگر نوجوان
دکتر عسل ناجیان
دکتر عسل ناجیانرواندرمانگر نوجوان
خانم فرزانه ابراهیمی
خانم فرزانه ابراهیمیرواندرمانگر نوجوان