متخصصان نوجوان

مرکز روانشناسی هیلان

خانم فتانه ارجمند
خانم فتانه ارجمندمشاوره فرزندخواندگی، رواندرمانگر کودک و نوجوان
خانم لیلا رفیعی
خانم لیلا رفیعیرواندرمانگر نوجوان
خانم ریحانه ملاصالحی
خانم ریحانه ملاصالحیرواندرمانگر نوجوان
خانم زهرا علی‌پناهلو
خانم زهرا علی‌پناهلورواندرمانگر نوجوان
دکتر عسل ناجیان
دکتر عسل ناجیانرواندرمانگر نوجوان