دکتر

نیکو زرگرانی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:

روان درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:

روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی
    :تخصص
  • روان‌درمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • یکشنبه:روز حضور در کلینیک
  • کتابخوانی سوپرویژن دلبستگی و ذهن‌سازی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره جامع روان‌درمانگری پویشی فشرده کوتاه‌مدتISTDP) )
دوره شخصیت و مکانیزم های دفاعی
دوره مبانی تحولی دلبستگی و ذهنی‌سازی(منتالیزیشن) از کودکی تا بزرگسالی
دوره مطالعات موردی در ذهنی‌سازی و دلبستگی
دوره آشنایی با ارزشیابی عینی و بالینی شخصیت (SWAP-200)
دوره تخصصی آموزه‌های لکان
دوره هیستری و میل دیگری براساس تئوری لکان
دوره آشنایی با درمان CCRT
دوره درمانگری اختلالات اضطرابی
دوره آشنایی با ابزارهای سنجش شناختی

Image

مقالات:


زرگرانی، نیکو؛ مشهدی، علی و طبیبی، زهرا (1395). مقایسه تاثیر آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر الگوی گروس با راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. دوماهنامه پژوهشی پژوهنده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال بیست و یکم، شماره 1، پی در پی 109، 29-21.
زرگرانی، نیکو؛ مشهدی، علی و طبیبی، زهرا (1393). اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. مجله روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان. سال ششم، شماره 4، پیاپی(24) .