دکتر

پریسا سیدموسوی

سرپرست گروه خانواده و کودک هیلان


 سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روان­شناسی از دانشگاه شهیدبهشتی،

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس،

کارشناسی  روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

تخصص

روان‌درمانگر دلبستگی و ذهن‌سازی (mentalization)

 

حوزه فعالیت:
روان‌درمانی والد-نوزاد / کودک

 • روان‌درمانگر با رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
 • روان‌درمانی والد-نوزاد / کودک:حوزه فعالیت
 • یکشنبه - آنلاین:روز حضور در کلینیک
 • دوره های تخصصی و دوره های سوپرویژن کودک و نوجوان با رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی - دوره وینیکات:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:
Mentalization Based Treatment: Adolescent
(MBT-TBM Canada/ Anna Freud National Center for Children and Families)

Mentalization Based Treatment: child
(MBT-TBM Canada/ Anna Freud National Center for Children and Families)
Image

مقالات و کتاب ها:

 1. پ. سيدموسوي, م. فلاحت پيشه بابلي, ب. انجم شعاع, "بررسي ميزان، انگيزه ها و ادراك پيامدهاي استفاده از شبكه هاي اجتماعي برمبناي كيفيت رابطه دلبستگي و ادراك طرد و كنترل والديني در نوجوانان" , فصلنامه خانواده پژوهي, صفحات:531-549, 1396.
  2. ا. قربانيان, ت. پورابراهيم, پ. سيدموسوي, م. حبيبي عسگرآباد, "سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دركودكان دختر با دلبستگي ايمن و ناايمن" , فصلنامه خانواده و پژوهش, صفحات:87-107, 1396.
  3. پ. سيدموسوي, ه. آزرمي, ب. انجم شعاع, "نقش تنيدگي والديني در پيش بيني حساسيت و كيفيت مراقبت مادرانه" , مجله روانشناسي - انجمن روانشناسي ايران, صفحات:217-232, 1396.
  4. س. سام دليري, ل. پناغي, ا. مختارنيا, پ. سيدموسوي, "تحليل عاملي تييدي و اعتباريابي سياهه خودنظم جويي نوجوانان" , فصلنامه روانشناسي تحولي-روانشناسان ايراني, صفحات:395-406, 1396.
  5. م. ذكايي آشتياني, پ. سيدموسوي, ل. پناغي, "مقايسه تعارض زناشويي و ادراك تعارض والدين در كودكان مبتلا به سرطان و عادي" , پرستاري كودكان, صفحات:46-53, 1396.
  6. م. شكراله زاده, پ. سيدموسوي, ع. زاده محمدي, غ. نصيري هانيس, "نقش ميانجيگر دلبستگي به همسالها در رابطه بين دلبستگي به پدر و مادر ونمويافتگي هيجاني نوجوانان" , روانشناسي كاربردي, نسخه 42, صفحات:215-235, 1396.
  7. م. ملك آسا, پ. سيدموسوي, م. صادقي, م. فلاحت پيشه بابلي, "نقش الگوهاي تعاملي و رفتارهاي مراقبتي در پيش بيني تعهد زناشويي" , انديشه و رفتار در روان شناسي باليني, صفحات:27-36, 1396.
  8. پ. سيدموسوي, ث. نوري مقدم, "دلبستگي و پيامدهاي تحولي نقش بازنماييهاي ذهني در پيش بيني مشكلات دروني سازي و بروني سازي كودكان پيش دبستاني" , روان شناسي سلامت دانشگاه پيام نور, نسخه 12, صفحات:251-263, 1395.
  9. س. عسگري, غ. نصيري هانيس, پ. سيدموسوي, "هستي گرايي و ترك ترامادول" , تازه هاي روان درماني, صفحات:6-22, 1395.
  10. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, س. قنبري, "بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه هاي پذيرش و طرد والدين و شريك صميمي در دانشجويان دانشگاه هاي تهران" , مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (عنوان قبلي انديشه و رفتار), نسخه 21, صفحات:327-337, 1394.
  11. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, س. قنبري, "ويژگيهاي روان سنجي پرسشنامه هاي پذيرش و طرد والدين و شريك صميمي در دانشجويان" , مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران, نسخه 21, صفحات:327-337, 1394.
  12. پ. سيدموسوي, "خانواده درماني مبتني بر رويكرد شناختي-رفتاري در كاهش مشكلات رفتاري نوجوان داراي پدر مبتلا به سو مصرف مواد مطالعه موردي" , رويش روانشناسي, نسخه 1, صفحات:3-24, 1394.
  13. پ. سيدموسوي, س. قنبري, م. مظاهري‌تهراني, "اثربخشي مداخله دلبستگي محور با روش پسخوراند ويديويي بر كاهش بازنمايي هاي منفي واضطراب جدايي" , يافته, نسخه 17, صفحات:90-104, 1394.
  14. پ. سيدموسوي, ح. پوراعتماد, س. قنبري, "ويژگي هاي روان سنجي مقياس نظامهاي بازداري و فعال ساز رفتاري در نوجوانان ايراني مقايسه الگوي دو عاملي و چهار عاملي" , نسخه 8, صفحات:97-115, 1393.
  15. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, ش. پاكدامن, م. حيدري, "اثربخشي بازيهاي درماني دلبستگي محور بر حساسيت مادرانه و باز نمايهاي منفي كودك از خود و مادر" , فصلنامه روانشناسي تحولي-روانشناسان ايراني, نسخه 10, صفحات:149-162, 1392.
  16. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, ش. پاكدامن, م. حيدري, "اثربخشي درمان دلبستگي محور با استفاده از روش پسخوراند وديويي بر كاهش استرس والديني و مشكلات بروني سازي كودكان" , روانشناسي معاصر, نسخه 8, صفحات:33-46, 1392.
  17. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, ش. پاكدامن, م. حيدري, "ويژگيهاي روانسنجي ابزار سنجش رفتار مادرانه باروش درجه بندي كيو سورت" , مجله روانشناسي - انجمن روانشناسي ايران, نسخه 17, صفحات:182-200, 1392.
  18. پ. سيدموسوي, ح. پوراعتماد, "بررسي نظام بازداري و فعال ساز رفتاري با مشكلات رفتاري- هيجاني در نوجوانان بهنجار" , تحقيقات علوم رفتاري, صفحات:155-163, 1390.
  19. پ. سيدموسوي, س. قنبري, "ادراك مادران از انگيزه هاي زيربنايي رفتار كودك در موقعيت هاي دلبستگي" , مجله علوم رفتاري, نسخه 4, صفحات:163-170, 1389.
  20. پ. سيدموسوي, س. قنبري, "ادراك مادران ايراني از ويژگي هاي خوشايند و ناخوشايند مربوط به دلبستگي ايمن و ناايمن در كودكان يك مطالعه بين فرهنگي درباره دلبستگي" , فصلنامه خانواده پژوهي, نسخه 6, صفحات:137-160, 1389.
  21. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "اثربخشي آموزش بازسازي شناختي براصلاح تصوير بدني و افزايش حرمت خود در دختران نوجوانان" , مجله روانشناسي - انجمن روانشناسي ايران, نسخه 14, صفحات:357-369, 1389.
  22. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "بررسي رابطه بين ابعاد كمال گرايي دانشجويان و روابط مثبت آنها با ديگران" , فصلنامه روان شناسي كاربردي, نسخه 4, صفحات:72-84, 1389.
  23. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "بررسي مقايسه اي كيفيت زندگيف تنيدگي و سلامت روان در معتادان مبتلا به HIV، غير معتادان منبلا HIV و افراد سالم" , مجله علوم رفتاري, نسخه 4, صفحات:135-140, 1389.
  24. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "مقايسه كيفيت زندگي، تنيدگي و سلامت روان در معتادان و غيرمعتادان مبتلا به HIV و افراد سالم" , مجله علوم رفتاري دانشگاه بقيه الله, 1389.
  25. پ. سيدموسوي, "ارزيابي روايي افزوده مقابله مذهبي در پيش بيني تعالي پس ضربه اي و درماندگي در دانشجويان ايراني" , روان شناسي و دين, نسخه 4, صفحات:157-187, 1388.
  26. پ. سيدموسوي, "رابطه راهبردهاي مقابله مذهبي با تعالي پس ضربه اي و درماندگي در دانشجويان" , روانشناسي معاصر, 1388.
  27. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "تعامل بين شخصيت و سبك هاي فرا انگيزشي در عملكرد شغلي" , مجله علوم رفتاري, نسخه 3, صفحات:301-310, 1388.
  28. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "رابطه سبك هاي فرزندپروري و نشانگان دروني شده در كودكان 7 تا 9 سال" , مجله علوم رفتاري, نسخه 3, صفحات:167-172, 1388.
  29. س. قنبري, پ. سيدموسوي, "رابطه سبكهاي فرزندپروري با نشانگان دروني سازي شده در كودكان" , مجله علوم رفتاري دانشگاه بقيه الله, 1388.
  30. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, س. قنبري, "بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه هاي پذيرش و طرد والدين و شريك صميمي در دانشجويان دانشگاه هاي تهران" , فصلنامه روانشناسي تحولي-روانشناسان ايراني.

  مقالات علمی ارائه شده در همایش ها:

  1. پ. سيدموسوي, "مطالعه كيفي ميزان، علل و ادراك پيامدهاي استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر مبناي سبك هاي دلبستگي در دانشجويان" هشتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده, 1397.
  2. ر. رضاپور فريديان, ه. فلاح زاده, پ. سيدموسوي, ل. پناغي, "رابطه ابعاد دلبستگي و رضايت جنسي در سطوح فردي و زوجي" هشتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده, 1397.
  3. ر. رضاپور فريديان, ه. فلاح زاده, پ. سيدموسوي, "مقايسه ابعاد مراقبت گري زنان و مردان با توجه به رضايتمندي جنسي زوج" نهمين كنفرانس بين المللي روان شناسي و علوم اجتماعي, 1396.
  4. پ. سيدموسوي, ا. اماني, "مطالعه كيفي و كمي علل گرايش وشيوه رفتار كاربر در شبكه هاي اجتماعي بر مبناي سبك هاي دلبستگي" هفتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده و سومين جشنواره ملي خانواده پژوهي, 1395.
  5. ف. زنگنه كيا, پ. سيدموسوي, م. حبيبي عسگرآباد, "نقش واسطه اي فصه عشق در رابطه بين دلبستگي و رضايت زناشويي افراد متاهل" هفتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده و سومين جشنواره ملي خانواده پژوهي, 1395.
  6. م. ملك آسا, پ. سيدموسوي, م. صادقي, "نقش الگوهاي تعاملي و رفتارهاي مراقبتي در پيش بيني تعهد زناشويي" هفتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده و سومين جشنواره ملي خانواده پژوهي, 1395.
  7. ا. قربانبان, پ. سيدموسوي, م. حبيبي عسگرآباد, "سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي در كودكان دختر با دلبستگي" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  8. پ. سيدموسوي, ت. پورابراهيم, م. حبيبي عسگرآباد, "سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي در كودكان دختر با دلبستگي ايمن و ناايمن" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  9. پ. سيدموسوي, ل. پناغي, "مقايسه تعارض زناشويي در والدين داراي كودكان مبتلا به سرطان وعادي و مقايسه ادراك كودكان مبتلا به سرطان و عادي از تعارض والدين" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  10. ح. محمدي نسب, پ. سيدموسوي, "اثربخشي بسته مداخله اي هنر درماني بر كاهش مشكلات رفتاري و هيجاني كودكان بدسرپرست 3 تا 6 سال ساكن خوابگاه" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  11. ل. مير باقري طباطبايي, پ. سيدموسوي, ع. خطيبي, "مقايسه توانايي بازشناسي تظاهرات هيجاني چهره در كودكان با سبك دلبستگي ايمن و ناايمن" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  12. م. شكرالله زاده, پ. سيدموسوي, ع. زاده محمدي, "پيش بيني بلوغ عاطفي نوجوانان از روي دلبستگي به والدين و همسالان" دومين كنگره سراسري روان شناسي كودك و نوجوان, 1394.
  13. پ. سيدموسوي, "خانواده درماني مبتني بر رويكرد شناختي رفتاريدر كاهش مشكلات رفتاري نوجوان داراي پدر مبتلا به سو مصرف مواد مطالعه موردي" كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي, 1393.
  14. پ. سيدموسوي, "نقش پيش بيني كنندگي پذيرش، طرد و كنترل والدين در اعتياد اينترنتي دانشجويان دختر" كنفرانس بين المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري, 1393.
  15. پ. سيدموسوي, م. مظاهري‌تهراني, "تفاوت هاي فرهنگي در ادراك مادران از مولفه هاي دلبستگي و والدگري بررسي مقايسه اي نگرشها و باورهاي مادران ايراني، عراقي و افغاني" ششمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده, 1393.
  16. پ. سيدموسوي, س. قنبري, م. مظاهري‌تهراني, "اثربخشي مداخله دلبستگي محور با روش پسخوراند ويديويي بر كاهش بازنماييهاي منفي و مشكلات اضطراب جدايي كودكان پيش دبستاني" نخستين كنگره سراسري روانشناسي كودك و نوجوان, 1392.

  18. پ. سيدموسوي, "رابطه راهبردهاي مقابله مذهبي با تعالي پس ضربه اي و درماندگي در دانشجويان" چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان, 1387.
  19. پ. سيدموسوي, س. قنبري, "رابطه سبك هاي فرزندپروري و نشانگان بروني سازي شده در كودكان 7 تا 9 سال" سومين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده, 1387.
  20. پ. سيدموسوي, "ارزيابي روايي افزوده مقابله مذهبي در پيش بيني تعالي پس ضربه اي و درماندگي در دانشجويان ايراني" دومين كنگره سراسري روانشناسي بايني ايران, 1381.

  مقالات انگلیسی:

  1. P. Seyed mousavi, H. Moghaddamkia, "Maternal behavior and childrens externalizing/internalizing problemsMediating role of the childs mental representations" , In 18th edition of the European Association of Developmental Psychology biennial conference, 2017.

  2. P. Seyed mousavi, H. Moghaddamkia, "Maternal behavior and childrens externalizing/internalizing" , In 18th edition of the European Association of Developmental Psychology biennial conference, 2017.

  3. Z. SH., P. Seyed mousavi, M. Pooravari, "Predictive Role of Parental Acceptance Rejection and Control in the Internet Addiction of the female students" , International Journal Of Applied Behavioral Sciences, Vol.2, pp.42-51, 2015.

  4. P. Seyed mousavi, S. Ghanbari, "Attachment trust communication and alienation between parents and adolesents examining the role of fathers in predicting internalizing and externalizing syndrome" , In 3th international congress on interpersonal acceptance and rejection, 2010.

  کتاب‌ها:

  1- كتاب مرجع نوروسايكولوژي باليني كودك

  2- يكپارچه سازي رفتارگرايي و نظريه دلبستگي در اموزش عملي والدين

  3- والدگری مبتنی بر الگوی پردازش حسی

  4- والدگری با استفاده از بازی درمانی دلبستگی محور

  5- کتاب مغز انسان و اختلالهای آن (ترجمه)


      

        کتاب‌های در دست چاپ:   

 • درمان مبتنی بر ذهن سازی برای کودکان: رویکردی کوتاه مدت
 • آغوشی برای ذهن کودک: مداخلات مبتنی بر ذهن سازی برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها
 • ذهن سازی در خانواده: راهنمایی برای متخصصان و والدین
 • چرخه امنیت
 • درمان مبتنی بر ذهن سازی برای نوجوان