کودک

مرکز روانشناسی هیلان

دکتر پریسا سید موسوی
دکتر پریسا سید موسویرواندرمانگر والد-نوزاد/کودک
خانم آذین ناطقیان
خانم آذین ناطقیانرواندرمانگر والد-کودک
دکتر سمانه بهزادپور
دکتر سمانه بهزادپوررواندرمانگر والد-کودک
خانم سارا محمدی اصل
خانم سارا محمدی اصلرواندرمانگر کودک
خانم هانیه مقدم کیا
خانم هانیه مقدم کیابازی درمانگر
دکتر عسل ناجیان
دکتر عسل ناجیانروان‌درمانگر کودک و نوجوان
خانم مریم همایون‌پور
خانم مریم همایون‌پوررواندرمانگر کودک و بازی درمانگر
خانم رویا رئیسی
خانم رویا رئیسیرواندرمانگر والد-کودک
خانم نجمه زیودار
خانم نجمه زیوداررواندرمانگر والد-نوزاد/ کودک
خانم پارسیلا رسولی
خانم پارسیلا رسولیرواندرمانگر کودک
خانم فاطمه سبزعلی زاده
خانم فاطمه سبزعلی زادهرواندرمانگر والد-نوزاد