کودک

مرکز روانشناسی هیلان

دکتر پریسا سید موسوی
دکتر پریسا سید موسویرواندرمانگر والد-کودک
خانم آذین ناطقیان
خانم آذین ناطقیانرواندرمانگر والد-کودک
دکتر سمانه بهزادپور
دکتر سمانه بهزادپوررواندرمانگر والد-کودک
خانم فتانه ارجمند
خانم فتانه ارجمندمشاوره فرزندخواندگی، روان‌درمانگر نوجوان
خانم هانیه مقدم کیا
خانم هانیه مقدم کیابازی درمانگر
دکتر عسل ناجیان
دکتر عسل ناجیانروان‌درمانگر کودک
خانم روشنک محمدی
خانم روشنک محمدیبازی درمانگر
خانم مریم امیدقائمی
خانم مریم امیدقائمیرواندرمانگر والدین
خانم نجمه زیودار
خانم نجمه زیوداررواندرمانگر والد و نوزاد و کودک