پژوهشگران مرکز پژوهش هیلان

دکتر سعید قنبری
دکتر سعید قنبریرواندرمانگر بزرگسال
آقای احمد عسگری زاده
آقای احمد عسگری زادهرواندرمانگر بزرگسال
دکتر پریسا سید موسوی
دکتر پریسا سید موسویرواندرمانگر کودک و نوجوان
دکتر حسین کارسازی
دکتر حسین کارسازیرواندرمانگر بزرگسال