معرفی

مرکز روانشناسی هیلان

مرکز روانشناسی هیلان با حضور اساتید و درمانگران حوزه روانپویشی، روان تحلیلی، دلبستگی و منتالیزیشن در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد. هدف اصلی ما ایجاد فضایی برای تجربه امنیت و ارتقای سلامت هیجانی بود.

خدمات اصلی ما به دو حوزه آموزش و روان درمانی تقسیم می شود و در این بخش ها اهداف زیر را دنبال می کنیم:

ارائه خدمات روز روانشناسی از جمله ارزیابی روانشناختی از طریق مصاحبه عمیق شخصیت (SWAP)، مصاحبه دلبستگی و آزمون های روانشناختی دوره های مختلف سنی برای ارائه خدمات درمانی دقیق و متناسب با تشخیص

درمان مشکلات و اختلالات دوره های مختلف سنی از طریق رویکردهای روانپویشی، روان تحلیلی، و دلبستگی و منتالیزیشن

ارائه دوره های آموزش تخصصی به منظور آموزش قدم به قدم نسل بعدی روانشناسان حرفه ای

ارائه ی آموزش های روانشناختی عمومی متناسب با نیازها و دغدغه های دوره های مختلف سنی